معرفی


شركت مهندسي آب و خاك قدس رضوي در 1370/11/23 با مشاركت آستان قدس رضـوی به میزان 51 درصد سهـام و شرکت توسعه خدمات مهندسی آب وخـاک پارس(شرکت مهندسی آب و خاک کشور سابق) به میزان 49 درصد سهام تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.