چشم انداز


شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در سایه توجهات حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا ( علیه آلاف و تحیه و الثنا) می بایست دانش کاربردی روز و مدرن ترین فن آوری های تخصصی را به کارگیرد تا ضمن حراست از حقوق کلیه سهام داران مرتبه ای رفیع را در بین شرکت های پیمانکاری استان از آن خود سازد. در این راستا شرکت باید تمامی مجوزهای لازم (گرید ) را از سازمان مدیریت و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اخذ نماید.