مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد رضا رئیسی رئیس هیئت مدیره
محمد رضا یحیی نائب رئیس هیئت مدیره
ابراهیم وزیری مدیرعامل
ابوالفضل افشاری عضو هیئت مدیره